Wanneer er brand uitbreekt, gebeuren er in willekeurige volgorde een aantal zaken: er is sprake van: rookontwkkeling - vlamvorming - temperatuurstijging. Maar niet elk vuur rookt. Het is duidelijk: een precieze en betrouwbare meld technologie bij brand is een uiterst complexe aangelegenheid. In het algemeen worden drietal detectie principes onderscheiden: de ionisatierookmelder, waarbij geïoniseerde luchtmoleculen reageren op rookdeeltjes; de optische rookmelder, waarbij reflecterende rookdeeltjes in een pulserende lichtbundel vallen en zo een alarm in werking stellen berust op het strooilichtprincipe; en thermo-differentiaal melder die, rekening houdend met een tijdsfactor, een temperatuursoverschrijding in een bepaalde ruimte detecteert. De melder reageert op overschrijding van een maximale temperatuur; verder zij er nog vlammenmelders, kanaalmelders, handbrandmelders en beam- of lijndetectoren. Beperken van risico's van brand zijn beheersbaar. Doch het uitbreken van brand en zijn onvoorspelbaarheid zijn niet helemaal zonder risico's. De kans op brand is aanzienlijk kleiner is dan de kans op inbraak, de gevolgen kunnen veel ernstiger zijn. Het snel detecteren van het (begin) van brand is daarom zeker zinvol. Daarom dient uw woonhuis of bedrijfspand extra aandacht. Tijdens de aanwezigheid van gezinsleden en medewerkers kunnen we brand ruiken, zien of zelfs horen. De waarde van het zelf waarnemen of ontdekken is echter gering om maar niet te spreken tijdens afwezigheid of slaap. Automatische branddetectie biedt hiervoor de oplossing door middel van branddetectie- systemen. Sommige fabrikanten van inbraaksystemen bieden de mogelijkheid dit te combineren en de inbraakcentrale uit te breiden met rookmelders.        Kortom geavanceerde brandmeld installaties kunnen de gevolgen van brand van uw eigen- dommen en medewerkers binnen gestelde normen houden. Pruisken Elektrotechniek kan u adviseren over brandmeld installaties om levens en uw bezittingen in een vroeg stadium te redden ingeval er onverhoeds brand mocht ontstaan.